Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Lekarska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szerokiej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000151483, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5830003088, REGON: 002881878, zwana dalej GSL Dentist.
 2. Kontakt z GSL Dentist możliwy jest pod numerem telefonu 58 301 57 05 lub
  502 835 176 , pisemnie na adres siedziby GSL Dentist, ul. Szeroka 29, 80-835 Gdańsk, na  adres e-mail [email protected], lub przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: https://www.lekarze-stomatolodzy.pl/kontakt/
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • udokumentowania stanu zdrowia, leczenia i świadczenia usług medycznych takich jak, np. implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia estetyczna, protetyka, diagnostyka RTG, stomatologia dziecięca (na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
  • zarządzania systemami i procesem usług medycznych (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą, prowadzenia ksiąg rachunkowych),
  • kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, w związku z umówioną wizytą, przypomnienia o terminie wizyty, zmiany lub odwołania terminu wizyty – jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę,
  • prawnie uzasadnionego interesu prawnego GSL Dentist, w tym polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 4, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres, co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),
  • skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).
  • dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi medycznej ze względu na wymogi prawne nałożone na GSL Dentist. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością wykonania usługi medycznej. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania Państwu wiadomości sms oraz kontaktowania się telefonicznie w związku z umówioną wizytą, przypomnienia o terminie wizyty, zmiany lub odwołania terminu wizyty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Lekarska, zwana dalej GSL Dentist, z siedzibą przy ul. Szerokiej 29, 80-835 Gdańsk, NIP: 583 000 30 88, REGON: 002881878.  Kontakt z GSL Dentist możliwy jest pod numerem telefonu 58 301 57 05 lub 502 835 176 ,  pisemnie na adres siedziby GSL Dentist, ul. Szeroka 29, 80-835 Gdańsk lub adres e-mail [email protected] , lub przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: https://www.lekarze-stomatolodzy.pl/kontakt/
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:
  a) udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych,
  b) udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta,
  c)udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, całkowicie ubezwłasnowolnionemu lub      niezdolnemu do świadomego wyrażenia zgody oraz prowadzenia jego dokumentacji medycznej  tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 pkt c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 3, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 RODO;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy profilowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Lekarska, zwana dalej GSL Dentist, z siedzibą przy ul. Szerokiej 29, 80-835 Gdańsk, NIP: 583 000 30 88, REGON: 002881878. Kontakt z GSL Dentist możliwy jest pod numerem telefonu 58 301 57 05 lub 502 835 176 ,  pisemnie na adres siedziby GSL Dentist, ul. Szeroka 29, 80-835 Gdańsk, a także przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: https://www.lekarze-stomatolodzy.pl/kontakt/

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

3.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit.a ) RODO.

3.Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.

4.Informujemy również o przysługującym Pani / Panu prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

7.Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

8.Odbiorcami danych osobowych będą hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera.

9.Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10.Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Lekarska, zwana dalej GSL Dentist, z siedzibą przy ul. Szerokiej 29, 80-835 Gdańsk, NIP: 583 000 30 88, REGON: 002881878. Kontakt z GSL Dentist możliwy jest pod numerem telefonu 58 301 57 05 lub 502 835 176 ,  pisemnie na adres siedziby GSL Dentist, ul. Szeroka 29, 80-835 Gdańsk, a także przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: https://www.lekarze-stomatolodzy.pl/kontakt/

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, m.in.:

 • art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 list a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

4.Odbiorcami danych osobowych mogą być: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, zewnętrzna firma świadcząca usługi BHP, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, a także Urzędy i instytucje uprawnione do dostępu do danych.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania stosunku pracy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczące przetwarzania danych:

 • w związku ze sporządzaniem deklaracji ZUS, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS,
 • w związku z prowadzeniem dokumentacji powypadkowej BHP, które będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania powypadkowego,
 • w związku z dokumentacją kar i nagan, które będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
 • na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1-4 Kodeksu pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy, a brak ich podania uniemożliwi realizację zatrudnienia.

7.Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

8.Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych (jeżeli nie będziemy zobowiązani do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda, która została cofnięta, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes administratora, a wobec tego przetwarzania wniesiony został skuteczny sprzeciw),
 • do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10.Pani/ Pana dane osobowe nie będą  przekazane do krajów spoza Unii Europejskiej.